Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie

Zachowanie

Wewnątrzszkolne zasady oceniania zachowania

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(z późniejszymi zmianami - rozp. MEN z dnia 20 VIII 2010r.)


§ 1


Postanowienia ogólne

1. Kryteria oceniania zgodne są ze Statutem Zespołu Szkoły Podstawowej, Gimnazjum Publicznego i Przedszkola w Otfinowie oraz Programem Wychowawczym Szkoły.
2. Ocena zachowania nie ma wpływu na:
• oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
• promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 3a
2a.  Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
3. Śródroczną (semestralną) oraz roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
 wzorowe - wz
• bardzo dobre - bdb
• dobre - db
• poprawne - pop
• nieodpowiednie - ndp
• naganne - ng
4.  Wyjściową oceną zachowania jest ocena dobra.

 

§ 2


Tryb i zasady ustalania oceny zachowania uczniów

1. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o zasadach ustalania oceny z zachowania
2. Każdy nauczyciel ma obowiązek na bieżąco informować wychowawcę o uwagach dotyczących zachowania ucznia (np. zapis w zeszycie uwag)
3. Wychowawca podejmuje decyzję o zastosowaniu odpowiednich środków wychowawczych
i powiadamia o tym rodziców ucznia. Wychowawca powinien wspierać działania ucznia zmierzające do poprawy zachowania.

4. Rodzice zobowiązani są do stałego kontaktu z wychowawcą klasy (w szczególnie uzasadnionych przypadkach z pedagogiem szkolnym) w celu uzyskiwania na bieżąco informacji o zachowaniu dziecka.
5. Przy ustalaniu ocen zachowania uczniów wychowawca kieruje się:
- opinią nauczycieli zespołu klasowego;
- opinią uczniów danej klasy;
- samooceną ucznia
6. Ocena z zachowania ustalona na koniec roku szkolnego uwzględnia ocenę z pierwszego śródokresu.
7. Zachowanie ucznia poza szkołą wpływa na ocenę, o ile wychowawca został o nim poinformowany
8. Ocena zachowania ucznia nie podlega zmianie w trybie decyzji administracyjnej.

 

§ 3


Szczegółowe kryteria ocen zachowania ucznia.

Oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się według następującej skali:

 

w klasyfikacji śródrocznej:

w klasyfikacji końcowej:

Zachowanie:           

Zachowanie:

Wzorowe

Wzorowe

Bardzo dobre

Bardzo dobre

Dobre

Dobre

Poprawne

Poprawne

Nieodpowiednie

Nieodpowiednie

Naganne

Naganne

 

§4


W przypadku rażącego naruszenia regulaminu szkolnego dotyczącego picia alkoholu, kradzieży, wyłudzania pieniędzy uczeń nie może otrzymać oceny wzorowej z zachowania.

 • Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wglądu w zapisy dotyczące ich dziecka.


§5


Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania.

Uczeń może ubiegać się o wyższą niż przewidywana ocenę roczną zachowania, jeżeli spełnia następujące warunki:
Jeśli dopuszczał się łamania postanowień regulaminu szkolnego, ale po interwencji wychowawcy, pedagoga, dyrektora lub rodziców nastąpiła poprawa zachowania wyrażająca się brakiem negatywnych uwag dotyczących jego osoby.
Uczeń zgłasza wychowawcy zastrzeżenia do przewidywanej oceny zachowania do dwóch dni
od momentu poinformowania go o ocenie.

Wychowawca do dwóch dni od momentu zgłoszenia przez ucznia zastrzeżeń rozpatruje jego wniosek.
Wychowawca ustala ocenę wyższą lub utrzymuje wcześniej proponowaną oraz informuje o tym ucznia nie później niż dwa dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej.


§6


Na początku każdego roku szkolnego rodzice informowani są o zasadach oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o sposobie oceniania zachowania
Rodzice uzyskują informacje na temat postępów ich dziecka poprzez:
• kontakt bezpośredni
• spotkania z rodzicami (minimum 3 w ciągu roku szkolnego)
• rozmowy indywidualne z wychowawcą i nauczycielami uczącymi w danej klasie w sytuacjach wyjątkowych rodzice proszeni są o przyjście do szkoły poza wcześniej ustalonym trybem.


 "plus"

 

 1.  

Udział w olimpiadzie przedmiotowej

I etap   

II etap

III etap

 1.  

Udział w konkursie szkolnym, międzyszkolnym itp.          

 1.  

Laureat konkursu

 1.  

Aktywne pełnienie funkcji w szkole

 1.  

Aktywne pełnienie funkcji w klasie 

 1.  

Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych 

 1.  

Udział w zawodach sportowych na szczeblu woj.

 1.  

Zwycięstwo w zawodach sportowych na szczeblu rejonowym

 1.  

Udział w sportowych imprezach masowych (np. biegi uliczne, inauguracja roku sportowego)

 1.  

Pomoc podczas szkolnej imprezy    

 1.  

Praca na rzecz klasy (przed lub po lekcjach)

 1.  

Praca na rzecz szkoły (przed lub po lekcjach)

 1.  

Pomoc kolegom w nauce      

 1.  

Postępy w zachowaniu ucznia i jego wysiłek w pracy nad sobą

 1.  

Kultura osobista        

 1.  

Aktywne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych

 1.  

Właściwa postawa wobec przejawów zła, wyrządzonej krzywdy, bezinteresowna pomoc         

 1.  

Za 100% frekwencję w semestrze.   

 1.  

Działalność w organizacjach i instytucjach pozaszkolnych prowadzących zajęcia z uczniami wnioskujących o przyznanie uczniom punktów

 1.  

Do dyspozycji wychowawcy

 1.  

Samoocena

 1.  

Brak uwag na minus w ciągu miesiąca

 1.  

Udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie

 1.  

Aktywny udział w lekcjach, właściwy stosunek do obowiązków szkolnych, zaangażowane czytelnictwo

 1.  

Wywiązywanie się z podjętych zadań

 1.  

Rzetelne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z zapisów statutowych


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"minus"

 

 1.  

Niewłaściwe zachowanie na lekcji i w czasie przerw

 1.  

Niewykonywanie poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły 

 1.  

Aroganckie zachowanie się wobec nauczyciela        

 1.  

Ubliżanie koledze             

 1.  

Zaczepki słowne               

 1.  

Zaczepki fizyczne            

 1.  

Bójka   

 1.  

Wulgarne słownictwo       

 1.  

Niszczenie sprzętu i mebli               

 1.  

Niszczenie rzeczy innych

 1.  

Zaśmiecanie otoczenia, niszczenie kwiatków doniczkowych

 1.  

Spóźnienia na lekcje (za 2 i każde następne spóźnienie)        

 1.  

Ucieczka z lekcji - za każdą godzinę nieobecności spowodowaną ucieczką

 1.  

Za każdą jedną godzinę nieusprawiedliwionej nieobecności 

 1.  

Niewykonanie przyjętego na siebie zobowiązania   

 1.  

Niezmienianie butów       

 1.  

Wyłudzanie pieniędzy     

 1.  

Kradzież             

 1.  

Brutalne pobicie

 1.  

Zastraszanie       

 1.  

Psychiczne znęcanie się nad innymi

 1.  

Niewypełnianie funkcji dyżurnego               

 1.  

Używanie telefonów komórkowych podczas lekcji, w szkole

 1.  

Picie alkoholu,    palenie papierosów           

 1.  

Zażywanie środków uzależniających i odurzających             

 1.  

Wnoszenie alkoholu do szkoły, środków odurzających lub narzędzi zagrażających zdrowiu lub życiu (noże itp.)

 1.  

Niewłaściwe zachowanie w czasie uroczystości szkolnych

 1.  

Okłamywanie nauczyciela

 1.  

Fałszowanie usprawiedliwień, podpisów rodziców i innych dokumentów szkolnych              

 1.  

Przychodzenie do szkoły w nieodpowiednim stroju (krótkie bluzki, gołe plecy, krótkie spódniczki i spodenki, duży dekolt, makijaż, pomalowane paznokcie)

 1.  

Farbowanie włosów

 1.  

Rozpowszechnianie, posiadanie treści pornograficznych

 1.  

Publikowanie lub udostępnianie treści multimedialnych bez zgody lub wiedzy osoby pokrzywdzonej

 1.  

Samowolne opuszczanie terenu szkoły (przed lekcjami, w ich czasie i po lekcjach (dojeżdżający))

 1.  

Wpisywanie ocen do dziennika

 1.  

Złe zachowanie w bibliotece, na stołówce

 1.  

Nieoddanie książek do biblioteki szkolnej na tydzień przed klasyfikacją

 1.  

Inne skandaliczne nieprzewidziane zachowania ucznia

 1.  

Do dyspozycji wychowawcy         

 1.  

Niewywiązywanie się z obowiązków wynikających z zapisów statutowych